Uw Privacy is belangrijk voor u … én mij!

Marleen Brood aan het werk

Ik ontvang en verwerk jouw persoonsgegevens als je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. Uiteraard ga ik hier zeer zorgvuldig mee om.

Marleen brood/ Feeling Fit international
gevestigd aan Louis Eijssenweg 3
6049 CD te Roermond,
is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.marleenbrood.nl
Louis eijssenweg 3
6049 CD +31 6 13868884

Marleen Brood is de Functionaris Gegevensbescherming van Feeling Fit international. Zij is te bereiken via feelingfit@marleenbrood.nl.

Persoonsgegevens die ik verwerk;

Marleen Brood verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die worden verwerkt:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk;

Onze website en/of dienst heeft NIET de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via feelingfit@marleenbrood.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Marleen Brood verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Uw vorderingen in het coachingstraject te registeren als onderdeel van de persoonlijke coaching
  • Het afhandelen van uw betaling
  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
  • Om goederen en diensten bij u af te leveren

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Marleen Brood is de Functionaris Gegevensbescherming van Feeling Fit international.

Marleen Brood is de Functionaris Gegevensbescherming van Feeling Fit international.

Marleen Brood bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen:

Eerder genoemde persoonsgegevens van de te bezoeken klant zal Marleen Brood bewaren gedurende de termijn dat een dienst wordt afgenomen.
Na het afwerken van de laatste facturatie zullen betreffende gegevens verwijderd worden. Gegevens welke staan op de facturen zullen conform de wettelijke bewaartermijn van 7 jaar bewaard blijven.

Delen van persoonsgegevens met derden

Marleen Brood verkoopt uw gegevens NIET aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.  Dit zal altijd in samenspraak zijn.

Marleen Brood blijft verantwoordelijk voor verwerkingen.

Google Analytics

Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan uw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van uw website bezoek of de pagina’s die u veel bezoekt. Deze verwerker is verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Marleen Brood en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar feelingfit@marleenbrood.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Marleen Brood wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Marleen Brood neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via feelingfit@marleenbrood.nl
Daarnaast is deze site voorzien van SSL (slotje!). Dit zorgt voor een betere beveiliging van uw gegevens.